ნავსადგურის მომსახურება

1. დატვირთვა-გადმოტვირთვისსასაწყობო და ტვირთის შენახვის მომსახურება:

- დატვირთვა-გადმოტვირთვითი სამუშაოები; 
- გადმოტვირთვა საზღვაო/სამდინარო ტრანსპორტზე სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებიდან და პირიქით "პირდაპირი" ვარიანტით და ღია საწყობის გავლით; 
- სახიფათო, არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადმოტვირთვა; 
- გემების სატვირთო სათავსოების მშრალი დასუფთავება; 
- გემებზე ტვირთის სპეციალური დამაგრება; 
- ტვირთის შენახვა ღია სასაწყობო ტერიტორიაზე; 
- ტვირთის სპეციფიცირება; 
- ტვირთის სორტირება; 
- რკინიგზასთან შეთანხმებით ესკიზებისა და ნახაზების შესრულება არაგაბარიტულ და მძიმეწონიან ტვირთებზე; 
- ტვირთის სეპარირება. 

2. გემებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურება:
- ნავსადგურის ტერიტორიაზე მგზავრთა მომსახურება;
- კატერების მიწოდება რეიდზე მყოფი გემების მომსახურებისათვის; 
- ბუქსირების მიწოდება მიბმის ოპერაციების წარმოებისათვის;

3. საორგანიზაციო-სამეურნეო მომსახურება:
- გემების უზრუნველყოფა სანაპირო ელექტროკვებით;
- გემებიდან საყოფაცხოვრებო-ფეკალური, ნავთობშემცველი და საბალასტო წყლების, ასევე ნაგვის და კვების ნარჩენების აღება; 
- წყლით მომარაგება.

4. აგენტირება, სატრანსპორტო-საექსპედიტორო და სხვა სახის მომსახურება:
სააგენტო, შიპშანდლერული, სურვეირული, სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურებების, გემისა და გემის მოწყობილობების რემონტის და სხვა სახის მომსახურების მომხმარებელმა უნდა მიმართოს შესაბამის ფირმებს.
სააგენტო კომპანიების კონტაქტები.