ნავსადგურის მოსაკრებლები
1. სატონაჟო ტარიფი (1 GRT-ზე)

ტანკერები

(GRT<10 000) 1,0 USD

(GRT>10 000) 1,3 USD

მშრალტვირთმზიდები

1,0 USD


აირმზიდები

1,0 USD

კონტეინერმზიდები

(GRT<10 000) 0,875 USD

(GRT>10 000) 1,125 USD

საკრუიზო გემები

1,0 USD

80%ფასდაკლება(GRT>1000)და-50%(GRT<1000)სამგზავროგემებისათვის

2. მიბმა აშვება ( ერთი ოპერაციის ღირებულება )

GRT <1000

35 USD

GRT 1001-1300

70 USD

GRT 1301-2300

90 USD

GRT 2301-3500

110 USD

GRT 3501-7000

150 USD

GRT 7001-12000

230 USD

GRT 12001-27500

300 USD

GRT >27501

450 USD

გემებიწყალქვეშაფრთებზე

18 USD

3. ნავმისადგომთან დგომის ტარიფი

 

0.07 USD / 1 GRT

სხვაგემისბორტთანდაკიჩოთიანცხვირითმდგომიგემებისათვის-50%ფასდაკლება

4. სანიტარული მომსახურება

 

0.075 USD / 1 GRT

5. ბუქსირით მომსახურება (ერთიოპერაციისღირებულება)

ბუქსირება

0.3 USD / 1 GRT

გადაადგილება

0.50 USD / 1 GRT

A,C,D,Eჯგუფისგემებისათვის20%ფასდაკლება

6. სავოჩმანო მოსაკრებელი

 

0.05 USD / 1 GRT

გარდაF,G,H,I,Jჯგუფისგემებისა

7. სახანძრო დაცვა

უნავმისადგომოჩამოსასხმელზესატვირთოოპერაციებისდროს

12 USD /საათი

ნავთობტერმინალისნავმისადგომებზესატვირთოოპერაციებისდროს

10 USD /საათი

8. ყოველდღიური გემების განლაგება და ინტერნეტ სერვისი (1 GRT-ზე)

 

(GRT<10 000) 0,07 USD

(GRT>10 000) 0,08 USD

9. დამატებითი მომსახურება

მტკნარი წყლის მიწოდება
6 USD/ტონა

ბარჟით მომსახურება:


ნავმისადგომთან
400 USD/რეისი
რეიდზე გასვლით 
800 USD/რეისი


კატარღა(რეისიუნავმისადგომოჩამოსასხმელზე)

90 USD /საათი


კატარღა(რეიდზეგასვლა)60 USD /რეისი

ბუქსირი(ძრავისსიმძლავრე<1000ც.ძ.)

375 USD /საათი

ბუქსირი(ძრავისსიმძლავრე>1000ც.ძ.)

450 USD /საათი

 

*შენიშვნა:ფასდაკლება-80%(GRT>1000)და-50%(GRT<1000)სამგზავრო გემებისთვის ყველა სახის საპორტო მოსაკრებელზე.