სასაწყობო ტარიფები
გენერალური და ნაყარი ტვირთების შენახვა (ტონა/დღეღამე)
5 დღეღამემდე უფასო
5-დან 31 დღეღამემდე 0.50 USD
31-დან 61 დღეღამემდე 0.75 USD
61 დღეღამეზე მეტი 1.00 USD

მაღალწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების შენახვა*
30 დღეღამემდე 0.50 USD
31-დან 61 დღეღამემდე 0.75 USD
61 დღეღამეზე მეტი 1.00 USD
*წონით 10 ტ. მეტი, მოცულობით მეტი, ვიდრე 18მ3