Cargo turnover

Dry cargo terminal turnover 2000-2015 years (thousand tonnes)